cat
El 26 de juliol de 1880 tres empresaris catalans, Francesc Vila i Gispert, Francesc Estabanell i Puntí, i Josep Maresch i Servet, es van presentar davant d’un notari de Barcelona per constituir una nova societat. Amb aquell acte van establir les bases del que avui és el grup empresarial Estabanell i Pahisa, i que, durant força anys, va sostenir dues branques de negoci diferenciades: la tèxtil, originària i patrimonial, i l’energètica, l’actual, sempre en estat d’evolució i de progrés.
La producció tèxtil es va mantenir al llarg de les dècades, superant amb èxit les diferents crisis que van afectar el sector, fins que la competència asiàtica va fer inviable la seva continuïtat i l’any 2009 es va extingir definitivament.
El grup, però, no va aturar la seva activitat i a més a més de diversificar les línies de negoci amb actuacions específiques dins del sector immobiliari, va continuar endavant dins de l’energètic, en els seus diferents vessants, amb una aposta decidida pel creixement sostenible i una atenció especial a les energies renovables, i amb la ferma voluntat d’esdevenir un referent per la qualitat del seu servei i una acurada atenció al client.
esp
El 26 de julio de 1880, tres empresarios catalanes, Francesc Vila i Gispert, Francesc Estabanell i Punti, y Josep Maresch i Servet, se presentaron ante un notario de Barcelona para constituir una nueva sociedad. Con aquel acto establecían las bases de lo que es actualmente el grupo empresarial Estabanell y Pahisa, que durante años desarrolló dos ramas de negocio diferenciadas: la textil, originaria y patrimonial, y la energética, la actual, siempre en estado de evolución y de progreso.
La producción textil se mantuvo a lo largo de varias décadas, superando con éxito las diferentes crisis que afectaron al sector, hasta que la competencia asiática hizo inviable su continuidad y, en 2009, se extinguió definitivamente.
El grupo, sin embargo, no cesó su actividad y, además de diversificar las líneas de negocio con intervenciones específicas dentro del sector inmobiliario, continuó actuando en el energético, en sus diferentes vertientes, con una decidida apuesta por el crecimiento sostenible y una especial atención a las energías renovables, y con la firme voluntad de convertirse en un referente por la calidad de su servicio y por su esmerada atención al cliente.
eng
On 26th July 1880, three Catalan entrepreneurs – Francesc Vila i Gispert, Francesc Estabanell i Puntí, and Josep Maresch i Servet – appeared before a notary in Barcelona to establish a new company, thereby laying the foundations for the current firm Estabanell & Pahisa. For many years, the group has been active in two business sectors: first in the textile sector and today in the energy sector, while always evolving and progressing.
The textile production continued for decades, successfully overcoming the diverse crises that affected the sector, until Asian competition made it unfeasible and in 2009 it came to a definitive end.
However, the group did not stagnate. Along with diversifying its business activity with specific initiatives in the real estate sector, it made inroads into the energy sector, in its different aspects, with a firm commitment to sustainable development and a special focus on renewable energy. This was accompanied by a clear objective: to become a reference for the quality of its service and excellent client attention.
AVÍS
Estabanell i Pahisa comunica, a qui pugui interessar, que va suspendre definitivament la seva activitat dins del sector tèxtil l’any 2009. Tot intent de suplantació i/o utilització de la marca és aliè a la companyia i serà considerat un acte fraudulent. Preguem que qualsevol persona que detecti una utilització inadequada de la marca Estabanell i Pahisa es posi en contacte amb nosaltres a través de l’enllaç següent. Moltes gràcies.
AViSO
Estabanell y Pahisa comunica, a quien pueda interesar, que en 2009 suspendió definitivamente su actividad dentro del sector textil. Cualquier intento de suplantación y/o utilización de la marca es ajeno a la compañía y será considerado como un acto fraudulento. Rogamos a cualquier persona que detecte una utilización inadecuada de la marca Estabanell y Pahisa que se ponga en contacto con nosotros a través del siguiente enlace. Muchas gracias..
WARNING
Estabanell & Pahisa informs whoever it may concern that it definitively suspended its activity in the textile sector in 2009. Any attempt to supplant and/or use the trademark is outside the control of the company and shall be considered a fraudulent act. Anyone discovering inappropriate use of the Estabanell & Pahisa trademark should contact us through the following link. Thank you very much.
©Estabanell y Pahisa, S.A. / c. Rec, 28 / 08401 Granollers / Tel. 938 609 119 / info@estabanellypahisa.com